Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok 
1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiHivatalos név:
Magyar Mérnöki Kamara

Székhely:
1094 Budapest, Angyal utca 1-3.

Telefonszám:
+36-1-455-7080
+36-1-455-7081
Faxszám: +36-1-455-7089

Központi elektronikus levélcím:
info@mmk.hu

A honlap URL-je:
www.mmk.hu

Ügyfélfogadás helye:
1094 Budapest, Angyal utca 1-3.
2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai 
3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)Tisztségviselők:
http://mmk.hu/szervezet/tisztsegviselok

Munkatársak:
http://mmk.hu/szervezet/fotitkarsag
4.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rendAz ügyfélszolgálati feladatokat a területi mérnöki kamarák látják el.
http://mmk.hu/szervezet/megyei_kamarak
5.Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeA Magyar Mérnöki Kamara Elnökségének tagjai:
http://mmk.hu/szervezet/tisztsegviselok
6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében mûködő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adataiTerületi mérnöki kamarák:
http://mmk.hu/szervezet/megyei_kamarak
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével mûködő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeMérnöki Kamara Nonprofit Kft.
1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

Képviselője: Kassai Ferenc
Tevékenysége: szolgáltatások nyújtása a mérnöktársadalom – különös hangsúllyal a kamarai tagok – számára; elsősorban tanfolyam-szervezés, szakvélemények készítése, szakkönyvek forgalmazása

A Magyar Mérnöki Kamara tulajdoni része: 50%
8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neveMérnök Újság
Kiadó: Heti Válasz Kiadó Kft.
1027 Budapest, Horvát utca 14-24.

Főszerkesztő: Borókai Gábor
9.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Miniszterelnökség

Postai cím: 1357 Budapest, Pf. 6.
Telefonszám: +36-1-795-5000
Telefax: +36-1-795-0381

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 
1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövegeA Magyar Mérnöki Kamarára vonatkozó alapvető jogszabályok megtalálhatók a következő oldalon:
http://mmk.hu/tudastar/jogszabalytar

A Magyar Mérnöki Kamara szabályzatai elérhetők a dokumentumtárban:
http://mmk.hu/tudastar/szabalyzatok
2.Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelvenA tájékoztató külön oldalon elérhető:
http://mmk.hu/?page_id=1463
3.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványokAz ügyfélszolgálati feladatokat a területi mérnöki kamarák látják el:
http://mmk.hu/szervezet/megyei_kamarak

Letölthető űrlapok megtalálhatók a dokumentumtárban.
4.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Továbbképzések:
http://mmk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes

A kamarai névjegyzékeken szereplő személyek egyes adatainak közzététele:
http://mmk.hu/kereses/tagok

A kamarai névjegyzékeken szereplő személyek egyes adatainak közzététele:
http://mmk.hu/kereses/tarsasagok

5.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Külön oldalon elérhető:

http://mmk.hu/kereses/tagok

http://mmk.hu/kereses/tarsasagok

6.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékeKülön oldalon elérhető:
http://mmk.hu/szolgaltatasok/segedlet
7.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzaA Magyar Mérnöki Kamarai testületi szerveinek (Küldöttgyűlés és Elnökség) döntéshozatalai eljárását az Alapszabály tartalmazza. Az Alapszabály letölthető a következő címen:
http://mmk.hu/tudastar/szabalyzatok/mmk-alapszabaly.pdf

A testületi ülések jegyzőkönyvei, emlékeztetői elérhetők a dokumentumtárból:
http://mmk.hu/tudastar/dokumentumtar
8.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveA közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje megtalálható az Országos Szervezeti és Működési Szabályzatban. Az OSZMSZ letölthető a következő címen:
http://mmk.hu/tudastar/szabalyzatok/mmk-oszmsz.pdf

Az információs jogokkal foglalkozó személy:
Virág Rudolf (főtitkár)
06-1-455-7080
info@mmk.hu

 

III. Gazdálkodási adatok 
1.A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolókA Magyar Mérnöki Kamara közhasznúsági jelentésének elérhetősége:
http://mmk.hu/kamarai/kozerdeku-adatok/kozhasznusagi-jelentesek
2.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Az adatok megtalálhatók a Magyar Mérnöki Kamara közhasznúsági jelentésében:
http://mmk.hu/kamarai/kozerdeku-adatok/kozhasznusagi-jelentesek