Szakmai vizsga

TÁJÉKOZTATÓ

az energetikai auditori és szakreferensi szakmai vizsga feltételeiről


Melyek a szakmai vizsga céljai?

A szakmai vizsga célja annak bizonyítása, hogy a vizsgázó

 • tanulmányai során megszerezte és ismeri az energetikai audit végzéséhez szükséges szakmai alapismereteket, alkalmazásukban kellő gyakorlatot szerzett;
 • ismeri az energiahatékonyság növelő intézkedéseket, a vizsgált területre meg tudja határozni azok várható eredményét, műszaki-, gazdasági- és környezetvédelmi kritériumok alapján rangsorolni tudja azokat; azaz
 • képes a rendeletben előírt minimum követelményeknek megfelelően energetikai auditot önállóan, vagy az egyes szakterületeken mélyebb ismereteket szerzett szakértőkkel együttműködve készíteni.

 

Kinek kell szakmai (megújító) vizsgát tennie?

A szakmai vizsgát az Ehat. szerint azoknak kell tennie, akik:

 • energetikai auditorként, vagy
 • energetikai szakreferensként

kívánnak tevékenykedni.

A természetes személy energetikai auditoroknak, valamint a szakreferenseknek ötévente szakmai megújító vizsgát kell tennie. Az öt éves periódust a MEKH-nál történt regisztrációt követően kell számítani.


Melyek a szakmai megújító vizsga céljai?

A megújító vizsga célja annak bizonyítása, hogy a vizsgázó a vizsga letétele óta eltelt időszakban az energetikai szakterületet érintő szakmai ismereteket, valamint azok változásait, folyamatosan figyelemmel kíséri, elsajátította és munkája során képes azok megfelelő alkalmazására.


Hogyan zajlik a szakmai (megújító) vizsga?
 

A vizsgáztatás a közreműködő szervezetnél berendezett, vizsgaszervező által üzemeltetett gépteremben, a vizsgázók rendelkezésére bocsátott számítógépen történik. A vizsgázók a vizsga alkalmával a számítógép által generált vizsgalapot kapnak. A feladatok egy része tesztjellegű, vagyis több lehetséges válasz közül kell a helyeset kiválasztani; továbbá egyszerű energetikai számításokból áll. A vizsgázó a helyes választ jelöli meg a vizsgalapon.

A vizsga 80 (40) kérdésből áll, minden helyes válasz egy pontot ér.

A vizsga időtartama 240 perc.

A vizsgázónak a sikeres vizsgához:

 • az összes vizsgakérdés legalább 70%-ára, valamint
 • vizsgarészenként a vizsgakérdések legalább 45%-ára helyesen kell válaszolnia.
A vizsga teljesítése alól felmentés nem adható. A vizsga során mobiltelefon és saját számítógép kivételével minden nyomtatott segédeszköz használható (segédletek, jegyzetek, könyvek). A vizsgafeladatok kidolgozásához a vizsgázó segítséget nem kaphat. Ellenkező esetben a vizsgázó kizárható a vizsgából.

A vizsgahelyiségbe történő belépéskor vizsgázó köteles a vizsgatevékenység megkezdése előtt személyazonosságát igazolni, e nélkül a vizsgát nem kezdheti meg. A vizsga alapját képező részletes tematika ezen a linken érhető el.

Amennyiben további kérdése van, forduljon Barna Katához a (06-1) 455-7080 telefonszámon, vagy az e-audit@mmk.hu e-mail címen.
 

Tervezett vizsgaidőpontok 2020. évben

Az Ehat. szerint a vizsgaszervező a vizsgát (megújító vizsgát) jelentkező esetén legalább negyedévenként köteles megszervezni és a vizsga teljesítéséről tanúsítványt kiállítani. Vizsgaszervező a jogszabályi kötelezettségen túl, az év során tetszőlegesen határozza meg, hogy mikor szervez vizsgát. A MMK, mint közreműködő szervezet a 2020. évre az alábbi időpontokban tervez energetikai auditorok és szakreferensek számára vizsgákat (megújító vizsgákat):

hónapnapokjelentkezési határidő

   Március
   Június
   Szeptember

   December

   23., hétfő - 10:00 - 14:00 óra
   8.,  hétfő - 10:00 - 14:00 óra
   28., hétfő - 10:00 - 14:00 óra
   7., hétfő - 10:00 - 14:00 óra

   Március 19.
   Június 5.
   Szeptember 23.
   December 2.


Jelentkezés

Hogyan jelentkezhet a szakmai (megújító) vizsgára?

A vizsgára jelentkezés menete:

 • A vizsgára jelentkezni a honlapról letölthető jelentkezési lappal személyesen, postai úton, vagy a honlapon keresztül elektronikus úton lehet.
 • A vizsgára történő jelentkezés kizárólag a vizsgadíj befizetésével együtt tekinthető érvényesnek. A vizsgadíj kizárólag banki átutalással egyenlíthető ki. A jelentkezési lap benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a vizsgaszervező számlájára befizetett vizsgadíj befizetésének igazolását.
 • Postai út választása esetén másolatban a jelentkezési lap mellékleteként kell megküldeni.
 • A meghirdetett vizsgákra jelentkezni legkésőbb a vizsga napját megelőző 7. napig lehet.
 • A vizsgaszervező a jelentkezési lap alapján nyilvántartásba veszi a jelentkezőt és a vizsga előtt legalább 5 nappal írásban tájékoztatja a vizsga időpontjáról és helyszínéről.
 • Jelentkezés előtt mindenképpen tájékozódjon az auditori, illetve szakreferensi tevékenység ellátásához szükséges szakirányú végzettségekről, feltételekről!

Amennyiben további kérdése van, forduljon Barna Katához a (06-1) 455-7080 telefonszámon, vagy az e-audit@mmk.hu e-mail címen.


Mennyi a vizsga díja és miként lehet megfizetni?

Az energetikai auditorok és szakreferensek szakmai (megújító) vizsgájának díja: 51 000 Forint
A befizetésre jelenleg átutalással van lehetőség:

 • számlaszám: K&H Bank 10401196-49545052-49541034).

 

A befizetett összegről a számlát minden esetben a befizető (vevő/költségviselő) nevére állítjuk ki. Ezért amennyiben a vizsga költségét cége átvállalja, a cég kell, hogy a díjat átutalja, a befizető adataihoz a cég adatait kell írni.
A vizsgán (megújító vizsgán) résztvevő beazonosításához szükséges adatokat a közlemény rovatban kérjük megjelölni, a vizsgázó neve, kamarai azonosító száma feltüntetésével. Abban az esetben, ha a vizsgadíjat a cég több személy részére egy összegben utalja át, kérünk az érintett személyekről külön listát küldeni, a kamarai azonosító szám és a befizetett összeg feltüntetésével.Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelentkezés elfogadásának és véglegesítésének feltétele a vizsga díjának befizetése .


Fontos tudnivaló a vizsga lemondása kapcsán

A vizsgázó köteles értesíteni a vizsgaszervezőt, amennyiben a visszaigazolt vizsgán nem tud részt venni. Amennyiben a vizsgára (megújító vizsgára) jelentkező legkésőbb a vizsga napját megelőző második munkanapig nem tesz eleget értesítési kötelezettségének, akkor a befizetett vizsgadíj összegére nem tarthat igényt, illetve újabb vizsgát (megújító vizsgát) a meghatározott vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.