Szakmai vizsga

TÁJÉKOZTATÓ

az energetikai auditori és szakreferensi szakmai vizsga feltételeiről

 

Kinek kell szakmai (megújító) vizsgát tennie?

A szakmai vizsgát az Ehat. szerint azoknak kell tennie, akik:

 • energetikai auditorként, vagy
 • energetikai szakreferensként

kívánnak tevékenykedni.

Az energetikai szakreferenseknek első alkalommal 2017. június 30-ig kell a szakmai vizsgát teljesítenie.
A természetes személy energetikai auditoroknak, valamint a szakreferenseknek ötévente szakmai megújító vizsgát kell tennie. Az öt éves periódust az előző vizsga teljesítésétől kell számítani.


Melyek a szakmai vizsga céljai?

A szakmai vizsga célja annak bizonyítása, hogy a vizsgázó

 • tanulmányai során megszerezte és ismeri az energetikai audit végzéséhez szükséges szakmai alapismereteket, alkalmazásukban kellő gyakorlatot szerzett;
 • ismeri az energiahatékonyság növelő intézkedéseket, a vizsgált területre meg tudja határozni azok várható eredményét, műszaki-, gazdasági- és környezetvédelmi kritériumok alapján rangsorolni tudja azokat; azaz
 • képes a rendeletben előírt minimum követelményeknek megfelelően energetikai auditot önállóan, vagy az egyes szakterületeken mélyebb ismereteket szerzett szakértőkkel együttműködve készíteni.


Melyek a szakmai megújító vizsga céljai?

A megújító vizsga célja annak bizonyítása, hogy a vizsgázó a vizsga letétele óta eltelt időszakban az energetikai szakterületet érintő szakmai ismereteket valamint azok változásait, folyamatosan figyelemmel kíséri, elsajátította és munkája során képes azok megfelelő alkalmazására.


Hogyan zajlik a szakmai (megújító) vizsga?

A vizsgáztatás a közreműködő szervezetnél berendezett, vizsgaszervező által üzemeltetett gépteremben, a vizsgázók rendelkezésére bocsátott számítógépen történik. A vizsgázók a vizsga alkalmával a számítógép által generált vizsgalapot kapnak. A feladatok egy része tesztjellegű, vagyis több lehetséges válasz közül kell a helyeset kiválasztani; továbbá egyszerű energetikai számításokból áll. A vizsgázó a helyes választ jelöli meg a vizsgalapon.

A vizsga 80 kérdésből áll, minden helyes válasz egy pontot ér.
A vizsga időtartama 240 perc.
A vizsgázónak a sikeres vizsgához

 • az összes vizsgakérdés legalább 70%-ára, valamint
 • vizsgarészenként a vizsgakérdések legalább 45%-ára helyesen kell válaszolnia.

A vizsga teljesítése alól felmentés nem adható.
A vizsga során mobiltelefon és saját számítógép kivételével minden nyomtatott segédeszköz használható (segédletek, jegyzetek, könyvek). A vizsgafeladatok kidolgozásához a vizsgázó segítséget nem kaphat. Ellenkező esetben a vizsgázó kizárható a vizsgából.
A vizsgahelyiségbe történő belépéskor vizsgázó köteles a vizsgatevékenység megkezdése előtt személyazonosságát igazolni, e nélkül a vizsgát nem kezdheti meg.
A vizsga alapját képező részletes tematika ezen a linken érhető el.

Amennyiben további kérdése van, forduljon Barna Katához a (06-1) 455-7080 telefonszámon, vagy az e-audit@mmk.hu e-mail címen.

Tervezett vizsgaidőpontok 2019. évben

Az Ehat. szerint a vizsgaszervező a vizsgát jelentkező esetén legalább negyedévenként köteles megszervezni és a vizsga teljesítéséről tanúsítványt kiállítani. Vizsgaszervező a jogszabályi kötelezettségen túl, az év során tetszőlegesen határozza meg, hogy mikor szervez vizsgát. A MMK, mint közreműködő szervezet a 2019. évre az alábbi időpontokban tervez energetikai auditorok és szakreferensek számára vizsgákat:

hónapnapokjelentkezési határidő

   Február
   Június
   Szeptember

   December

   Február 27., szerda - 10:00 - 14:00 óra
   Június 12.,  szerda - 10:00 - 14:00 óra
   Szeptember 25., szerda - 10:00 - 14:00 óra
   December 11, szerda - 10:00 - 14:00 óra

   Február 14.
   Június 5.
   Szeptember 18.
   December 3.


Jelentkezés

 

Hogyan jelentkezhet a szakmai (megújító) vizsgára?

A vizsgára jelentkezés menete:

 • A vizsgára jelentkezni a honlapról letölthető jelentkezési lappal  személyesen, postai úton, vagy a honlapon keresztül elektronikus úton lehet.
 •  A vizsgára történő jelentkezés kizárólag a vizsgadíj befizetésével együtt tekinthető érvényesnek. A vizsgadíj kizárólag banki átutalással egyenlíthető ki. A jelentkezési lap benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a vizsgaszervező számlájára befizetett vizsgadíj befizetésének igazolását.
 • A vizsgázónak a vizsgára való jelentkezéskor be kell mutatnia továbbá:
  • magyar állampolgár esetén a vizsgázó személyazonosságát igazoló személyazonosító igazolványát, útlevelét vagy kártyaformátumú vezetői engedélyét, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • külföldi állampolgár esetén
   • amennyiben a vizsgázó EGT-állampolgár, akkor a személyazonosságát igazoló hatályos úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt, továbbá a tartózkodási jogcímét a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott módon kell igazolnia,
   • amennyiben a vizsgázó harmadik országbeli állampolgár, akkor a személyazonosságát igazoló hatályos úti okmányt, továbbá a tartózkodási jogcímét a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott módon kell igazolnia.
 • Elektronikus úton történő jelentkezés esetén a személyi adatok és a lakcím igazolására szolgáló hatósági igazolványát beszkennelve, elektronikus úton kell becsatolni.
 • Postai út választása esetén másolatban a jelentkezési lap mellékleteként kell megküldeni.
 • A meghirdetett vizsgákra jelentkezni legkésőbb a vizsga napját megelőző 7. napig lehet.
 •  A vizsgaszervező a jelentkezési lap alapján nyilvántartásba veszi a jelentkezőt és a vizsga előtt legalább 5 nappal írásban tájékoztatja a vizsga időpontjáról és helyszínéről.
 •  Jelentkezés előtt mindenképpen tájékozódjon az auditori, illetve szakreferensi tevékenység ellátásához szükséges szakirányú végzettségekről, feltételekről!


Amennyiben további kérdése van, forduljon Barna Katához a (06-1) 455-7080 telefonszámon, vagy az e-audit@mmk.hu e-mail címen.


Mennyi a vizsga díja és miként lehet megfizetni?

Az energetikai auditorok és szakreferensek szakmai vizsgájának díja: 51 000 Forint
A befizetésre jelenleg átutalással van lehetőség:

 • számlaszám: K&H Bank 10401196-49545052-49541034).

A befizetett összegről a számlát minden esetben a befizető (vevő/költségviselő) nevére állítjuk ki. Ezért amennyiben a vizsga költségét cége átvállalja, a cég kell, hogy a díjat átutalja, a befizető adataihoz a cég adatait kell írni.
A vizsgán résztvevő beazonosításához szükséges adatokat a közlemény rovatban kérjük megjelölni, a vizsgázó neve, kamarai azonosító száma feltüntetésével. Abban az esetben, ha a vizsgadíjat a cég több személy részére egy összegben utalja át, kérünk az érintett személyekről külön listát küldeni, a kamarai azonosító szám és a befizetett összeg feltüntetésével.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelentkezés elfogadásának és véglegesítésének feltétele a vizsga díjának befizetése.


Fontos tudnivaló a vizsga lemondása kapcsán

 •  A vizsgázó köteles értesíteni a vizsgaszervezőt, amennyiben a visszaigazolt vizsgán nem tud részt venni. Amennyiben a vizsgára jelentkező legkésőbb a vizsga napját megelőző második munkanapig nem tesz eleget értesítési kötelezettségének, akkor a befizetett vizsgadíj összegére nem tarthat igényt, illetve újabb vizsgát a meghatározott vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.