nov.
30

Megjelent a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016 (XI.18.) NGM rendelet.

A november 28-i Magyar Közlönyben megjelent a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016 (XI.18.) NGM rendelet.

A rendelet hatálya alá tartozik az  olyan nyomástartó berendezés és rendszer, valamint az  egyszerű nyomástartó edény tervezése, gyártása, megfelelőségének értékelése, forgalmazása, amelyben a  legnagyobb megengedhető nyomás (PS) 0,5 bart meghaladja, valamint az  ezeket tervező, gyártó, forgalmazó és importáló természetes és jogi személy.

A fogalmak meghatározása után a rendelet kitér a gyártó, az importőr, illetve a forgalmazó kötelezettségeire.
A forgalombahozatal során alkalmazandó szabályok között meghatározza a piacfelügyeleti eljárás szabályait, mely szerint a piacfelügyeleti hatóság meghoz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a  terméket csak akkor lehessen forgalmazni és üzembe helyezni, ha megfelelő telepítés és karbantartás, valamint rendeltetésszerű használat esetén megfelel a rendelet követelményeinek. A piacfelügyeleti hatóság nyomásból eredő veszélyre hivatkozva nem tilthatja meg, nem korlátozhatja és akadályozhatja az  e  rendelet hatálya alá tartozó és e  rendelet követelményeinek megfelelő, a  megfelelőségértékelési eljárásnak alávetett és az  ezt tanúsító megfelelőségi jelöléssel ellátott termék forgalmazását és üzembe helyezését a gyártó által meghatározott feltételek mellett.

A rendelet előírásainak megszegése esetén a  piacfelügyeleti hatóság köteles minden szükséges intézkedést megtenni a jogellenes állapot megszüntetésére, beleértve szabálysértési eljárás kezdeményezését is.

A kijelölő szervezet külön szervezeteket jelöl ki a rendelet mellékletei szerinti feladatok ellátására.

A megfelelőségértékelő szervezetek bejelentése című fejezetben a rendelet kitér a bejelentési eljárás részletszabályaira, a bejelentett és az elismert független szervezetre vonatkozó követelményekre is.

A rendelet VI. fejezete szabályozza a nyomástartó berendezésekkel és a nyomástartó rendszerekkel kapcsolatos részletszabályokat. A 37. § részletesen szabályozza a jogszabály hatálya alá nem tartozó berendezések tételes felsorolását, a 40.§ pedig tartalmazza a nyomástartó berendezések besorolását.

A 43.§ meghatározza az egyszerű nyomástartó edények meghatározását. A (2) bekezdés szerint „egyszerű nyomástartó edény minden olyan levegő vagy nitrogén befogadására szolgáló hegesztett edény, amelynek belső túlnyomása nagyobb, mint 0,5 bar, és nincs kitéve tüzelés hatásának, továbbá a  nyomással igénybe vett alkotórészei és csatlakozásai ötvözetlen minőségi acélból, ötvözetlen alumíniumból vagy öregedésálló alumíniumötvözetekből készültek. Az egyszerű nyomástartó edény domború vagy sík fenekekkel lezárt körhenger, amennyiben a két fenék és a hengeres rész forgástengelye közös, vagy két közös forgástengelyű kifelé domború fenékből készül, legnagyobb üzemi nyomása legfeljebb 30 bar, és e  nyomásból és a  térfogatából képzett PS × V szorzat legfeljebb 10 000 bar × liter, valamint a  legkisebb üzemi hőmérséklet nem kisebb, mint –50 °C, a  legnagyobb üzemi hőmérséklet pedig acél edények esetében legfeljebb 300 °C, az  alumíniumból vagy alumíniumötvözetből készült edények esetén legfeljebb 100 °C.”

A 44.§ rendelkezései kimondják, mely esetekben kell az egyszerű nyomástartó edény megfelelőségének vélelmezésének eseteit. A (2) bekezdés szerint: „Arról az  edényről, amelynek PS × V szorzata meghaladja az  50 bar × litert, és megfelel az  olyan harmonizált szabványoknak, illetve azok egyes részeinek, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelel az említett szabványok vagy azok részei által meghatározott, a 6. mellékletben előírt alapvető biztonsági követelményeknek. Az  előzőek szerinti nemzeti szabványok hivatkozási számait a  Magyar Szabványügyi Testület hivatalos lapjában közzé kell tenni.”

A rendelet mellékletei tartalmazzák a megfelelőségjelölés szabályait, a megfelelőségi nyilatkozat tartalmi követelményeit, a nyomástartó berendezések műszaki-biztonsági követelményeit, a nyomástartó berendezések megfelelőségértékelési modul rendszerét, a nyomástartó berendezések megfelelőségértékelési eljárásait, az egyszerű nyomásgyakorló edények alapvető biztonsági követelményeire vonatkozó előírásokat, az egyszerű nyomástartó edények jelölése és adatait.

A rendelet az alábbi linken érhető el.