okt.
11

Tájékoztatás az energetikai audit bevezetéséről és a regisztráló szervezet feladatairól

Fontos információk az auditori vizsgával és az auditori tevékenység szabályozásával kapcsolatban.

Szabályozás

Az Országgyűlés 2015. májusban elfogadta az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényt. A törvény – összhangban az európai uniós követelményekkel – meghatározza azokat a feladatokat és végrehajtásuk feltételeit, amelyek a nemzeti energiahatékonysági célkitűzések megvalósításához szükségesek. A törvény végrehajtásáról szóló rendelet – 122/2015 (V.26.) Korm. rendelet – a törvénnyel együtt, 2015. június 7-én lépett hatályba.

 

A szabályozás fontosabb elemei

A törvény meghatározza – többek között - az energetikai auditot, az arra kötelezett gazdasági szervezetek körét, tartalmazza az energetikai audit végzésére jogosult személyekre és szervezetekre vonatkozó szabályokat, az energetikai auditorokat és energetikai auditáló szervezeteket regisztráló szervezetre vonatkozó rendelkezéseket. Regisztráló szervezet csak köztestület lehet. Figyelemmel a regisztráló szervetekkel szembeni jogszabályi követelményekre, az országos köztestületek közül is kevés rendelkezik a szükséges feltételekkel.

 

A kamara, mint regisztráló szervezet

A leendő auditorokkal szemben támasztott követelményekből adódóan az energetikai auditorok zöme a kamara tagjai közül kerülhet ki. Erre is figyelemmel a Magyar Mérnöki Kamara energetikai auditorokat és energetikai auditáló szervezeteket regisztráló szervezet működési engedélye iránti kérelmet terjesztett elő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál (MEKH). Az MMK 2015. szeptember 18-án megkapta a MEKH engedélyező határozatát a regisztrálási tevékenységgel kapcsolatos teendők ellátására.

A regisztráló szervezet fő feladata a kötelező szakmai vizsga megszervezése és lebonyolítása, valamint a nem kötelező felkészítő tanfolyam biztosítása, továbbá a regisztráció lefolytatása.

A regisztrálással kapcsolatos feladatok körébe tartozik többek között

  • a kötelező szakmai vizsgátók és a felkészítő tanfolyamokat szervezése,
  • az auditori tevékenység regisztrálása iránti kérelmek befogadása,
  • a szükséges feltételek meglétének vizsgálata,
  • döntéshozatal céljából a hozzá benyújtott iratok, az eljárás során keletkezett dokumentumok, valamint a vizsgaeredmény továbbítása a MEKH-nek,
  • a tevékenységgel kapcsolatban időszakos jelentések, értékelések készítése.Vizsgák, felkészítő tanfolyamok, megalapozó képzések, szakmai fórumok

A kötelező szakmai vizsga letétele elengedhetetlen feltétele az energetikai auditori névjegyzékre kerülésnek. A vizsgát legalább negyedévente kötelező megszervezni. Ezen túlmenően a gyakorlat szükséglete szerint szervezzük.  A kamara honlapján már megjelent a vizsgák lehetséges időpontjáról, a vizsgákra való jelentkezésről és a felkészítőkről szóló tájékoztatás. A vizsgára postán, személyesen vagy elektronikusan, a honlap segítségével is lehet jelentkezni. A kamara Elnöksége távszavazással döntött a vizsga díjáról, amelynek mértéke azonos a többi szakmagyakorlóra vonatkozó általános – a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott - díjjal. A vizsga kizárólag teszt jellegű kérdéseit a MEKH bocsájtotta rendelkezésre, a felkészítő tananyag elkészítéséről a kamara gondoskodott. A csak írásbeli vizsga a kamara számítógépes vizsgatermében zajlik, időtartama 4 óra, amely alatt kizárólag számítógépen, gépileg „kikevert” 80 kérdésre kell válaszolni.

A regisztráló szerv köteles meghirdetni és biztosítani a vizsgára jelentkezőknek felkészítő tanfolyam igénybevételének lehetőségét is. A tanfolyam igénybevétele azonban nem kötelező. A tanfolyamot évente legalább egy alkalommal le kell folytatni, azonban a kamara a tanfolyamokat is az igényekhez igazodva biztosítja. A kamara Elnöksége távszavazással döntött a vizsga és a felkészítő tanfolyam díjáról. Ennek során – ismét figyelemmel arra, hogy a várható jelentkezők zöme a kamara tagjai sorából fog kikerülni – a kamara általános rendszerében szokásos összeget határozta meg. A felkészítő tanfolyam lehet 1 és 3 napos, az igényeknek megfelelően. E tanfolyamok a már alapos tudással rendelkező jelentkezők ismereteinek a vizsga követelményeire figyelemmel történő rendszerezését szolgálják.

A jelentkezők zöme minden bizonnyal a kamara tagjai közül kerül ki. Ezért a kamara fontosnak tartja, hogy már a felkészítő tanfolyam előtt megfelelően megalapozott tudással rendelkezzenek. Ennek birtokában kockázatmentesebben mérlegelhetik, hogy szükségük van-e a felkészítő tanfolyamra. A jogszabály lehetővé teszi, hogy a jelentkezők a képzettségek széles spektrumával jelenjenek meg. Ez azonban magával hozza a jelentkezők ismereteinek eltérő szerkezetét és mélységét is. A megszerzett gyakorlat is igen eltérő lehet. Mindez azt igényli, hogy már a felkészítő tanfolyamok előtt legyen lehetséges a szakmai tudást megalapozó képzésekre. Mivel az auditori tevékenységre készülők igen eltérő képzettségi szerkezettel rendelkezhetnek, a kamara olyan képzéseket kíván felkínálni, amelyek választási lehetőséget adnak az eltérő szerkezetű tudással rajtolók számára is.

A kamara a megalapozó képzéseken és a felkészítő tanfolyamokon, valamint a vizsgák lebonyolításán túl lehetőséget kíván biztosítani a legkorszerűbb szakmai információk és nemzetközi tapasztalatok rendszeres megismerésére is. Erre nem csak az auditornak készülők, hanem a már működő auditorok is igényt tarthatnak. Ezért a kamara – az igényekre is figyelemmel – rendszeresen fórumot fog adni a hazai energetikai piac legjelentősebb szereplőinek, a tudományos műhelyek és oktatási központok szakembereinek, valamint más EU tagállamok szakmai képviselőinek a legkorszerűbb, az energetikai auditálás során hasznosítható ismeretek továbbadására.

 

A regisztráció

A törvény és végrehajtási rendelete szabályozza a regisztrációs eljárást és a kérelmező által igazolandó feltételeket. A kérelem beadásának feltétele, hogy minden szükséges követelmény igazoltan álljon rendelkezésre, ide értve a kötelező vizsga sikeres teljesítését is, valamint a regisztrációs díj befizetéséről szóló igazolást. A regisztrációs díj – és a névjegyzéken szereplő személy és szervezet által fizetendő éves nyilvántartási díj – összegét a MEKH rendeletben határozta meg [7/2015. (X. 16.) MEKH rendelete az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról]. A rendelet hatálybalépésének időpontja 2015. november 16. Mindez azt jelenti, hogy a regisztrációs kérelmeket 2015. november 16-től lehet a Magyar Mérnöki Kamarához benyújtani.

Az eljárás rendkívül rövid – 8 napos – határidőhöz kötött. A regisztrációs eljárás eredményeként előálló iratokat a kamara átadja a MEKH-nek. A MEKH pedig – alapszabályként, hiánypótlás nélkül – 8 nap alatt dönt a kérelmező névjegyzékre vételéről.
A névjegyzékbe való felvételt nem csupán természetes személy kérelmezheti, hanem cég is. A törvény azonban előírja, hogy a cégnek – tagként vagy alkalmazottként – rendelkeznie kell névjegyzékbe felvett auditorral.


Néhány fontos szabály a leendő auditorok számára

Átmeneti szabály, hogy a kötelező energetikai auditálást 2015. december 5-ig olyan, a névjegyzékben nem szereplő és vizsgát nem tett személy is végezheti, aki megfelel a törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben az energetikai auditorra vonatkozó követelményeknek. A megjelölt időpont után már csak a névjegyzéken lévő energetikai auditor végezheti a tevékenységet. Fontos követelmény, hogy a jelzett időpontig is valamennyi, a törvényben és kormányrendeletben meghatározott követelménynek meg kell felelnie annak, aki energetikai auditori tevékenységet végez. Azért, hogy a végzettség, gyakorlat követelményei érvényesülnek-e, mind a megbízó, mind az auditori feladatot vállaló felelős.

A MEKH jogosult ellenőrizni az auditálási tevékenységet és az auditálásra kötelezett cégeket is. A jogszabály magas bírságtételeket kapcsol a szabálytalanságokhoz, sőt, még a névjegyzéki adatváltozások bejelentésének elmaradásához is. Meghatározott esetekben – meghatározott hiányosságok többszöri előfordulása esetén - a MEKH törli az auditort a névjegyzékről.

 

Gyakori kérdések

Gyakran felmerülő kérdés, hogy van-e felmentési lehetőség a kötelező vizsga alól. A törvény és a végrehajtási rendelete ilyen lehetőséget nem ad. Kivétel nélkül mindenkinek vizsgáznia kell, aki névjegyzékre akar kerülni.

Ugyancsak többször felmerülő kérdés, hogy meghatározott jogosultságok, különösen a TÉ és a SZÉS 6, megfelelnek-e az auditori követelményeknek és lehetővé teszik-e, hogy gyakorlójuk közvetlenül – tehát vizsga és regisztráció nélkül – a névjegyzékre kerülhessen, jogosult legyen auditori tevékenységre.  A jogszabályok szerint nincs ilyen lehetőség, érvényes auditot csak a törvény és a kormányrendelet szerint névjegyzékre került auditor készíthet.

Ismert, hogy a törvény megjelenése előtt is léteztek különböző intézmények és szerveződések által (a kamarában bevett díjak többszöröséért) szervezett és lebonyolított – képzések, tanfolyamok, amelyek energetikai auditor képzés megjelölést használtak. Ezek a képzések gyakran azzal kerültek – és kerülnek – meghirdetésre, hogy befejezésül leteendő vizsgáért cserébe energetikai auditori tanúsítást adnak. Ez mindaddig problémamentes volt, amíg az auditori névjegyzéket és a feltételéül szabott, kötelező vizsgát nem szabályozta törvény. A törvény azonban előírja, hogy az auditori névjegyzékre kerüléshez szükséges vizsgát csak regisztráló szervezet szervezhet és bonyolíthat le. Ez a kötelező vizsga nem helyettesíthető semmiféle egyéb vizsgával és az arra kiadott tanúsítvánnyal. Ezért nagyon fontos, hogy a különböző tanfolyamok és képzések meghirdetése ne történjen olyan módon, amely a jelentkezők megtévesztésére alkalmas. Annak érdekében, hogy a jövőben a képzések meghirdetése igazodjon a törvényi követelményekhez és valóban – a félreértések lehetőségét kizárva – segítse a felkészülést, kértük a MEKH állásfoglalását.

 

Vizsganaptár és tájékoztató

A vizsgák időpontjai az alábbi linken megtekinthetőek.
A vizsgával kapcsolatos bővebb tájékoztató az alábbi linken megtekinthető.